งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก

Keyword : การประเมินหลักสูตร, การศึกษามหาบัณฑิต, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก, หลักสูตรนานาชาติ
รัตนศิริ เข็มราช, ประพาศน์ พฤทธิประภา, ดารณี ภุมวรรณ และจันทร์พนิต สุระศิลป์

Cross Case Analysis of Talent Management in Thai SMEs: Multiple Case Studies Approach

Keyword : Talent Management, SMEs, Cross Case Analysis, Thailand
Thanasit Phoemphian, Saratid Sakulkoo, Chalong Tubsree
Volume 6, No.1 - June 2015

Corporate Social Responsibility within the Thai with ThaiBev Football Community

Keyword : Corporate social responsibility (CSR), Football Community, Youth Development
Jatuporn Pramolbal, Somchai Prasertsiriphan, Ekachai Puongklin
Volume 6, No.1 - June 2015

Areas of Corporate Environmental Accounting and its Practice in Manufacturing Industries: A Study on Some Selected Manufacturing Industries in Bangladesh

Keyword : Environmental accounting, corporate environmental accounting, Emerging economy, Bangladesh.
Mohammed Ali Arshad Chowdhury, Khaza Md. Ochi Uddin
Volume 6, No.1 - June 2015